ਖੜਕਣ ਟਲ-ਘਿਡਿਆਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ

IMG 20220910 WA0152

ਖੜਕਣ ਟਲ-ਘਿਡਿਆਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ |
ਵਜ ਰਹੇ ਸ਼ੰਖ ਵਿਨਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

ਵਜਨ ਨਗਾੜੇ ਨਾਲੇ ਵਜਨ ਸ਼ੇਹ੍ਨਾਇਆ, ਮਇਆ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ |
ਸੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੋਹਨੀ ਤਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਾਲੇ ਵਜ ਰਹੇ ਸ਼ੇਨੇ, ਮਇਆ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ |
ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਨੇ ਕਮਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ, ਮਇਆ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ |
ਪਹਨ ਕੇ ਬਾਣੇ ਸੂਹੇ ਲਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

Rattling tal-ghidial, Maya ji on your temples |
With the sound of conch shells, Maya ji on your temples ||
Vajan Nagade Nale Vajan Shehnaya, Maya through you
Sohni tal met with Sur, Maya ji on your temples ||
Drums are playing with Mridang, maya through you
The offerings also sang Kamal, Maya ji at your temples ||
The steps of the devotees who come in the month of Savan, maya through you
Dressed in red cloth, Maya ji on your temples ||

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on vk
Share on tumblr
Share on mix
Share on pocket
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *