ਖੜਕਣ ਟਲ-ਘਿਡਿਆਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ

IMG 20220910 WA0152

ਖੜਕਣ ਟਲ-ਘਿਡਿਆਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ |
ਵਜ ਰਹੇ ਸ਼ੰਖ ਵਿਨਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

ਵਜਨ ਨਗਾੜੇ ਨਾਲੇ ਵਜਨ ਸ਼ੇਹ੍ਨਾਇਆ, ਮਇਆ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ |
ਸੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੋਹਨੀ ਤਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਾਲੇ ਵਜ ਰਹੇ ਸ਼ੇਨੇ, ਮਇਆ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ |
ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਨੇ ਕਮਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ, ਮਇਆ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ |
ਪਹਨ ਕੇ ਬਾਣੇ ਸੂਹੇ ਲਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

Rattling tal-ghidial, Maya ji on your temples |
With the sound of conch shells, Maya ji on your temples ||
Vajan Nagade Nale Vajan Shehnaya, Maya through you
Sohni tal met with Sur, Maya ji on your temples ||
Drums are playing with Mridang, maya through you
The offerings also sang Kamal, Maya ji at your temples ||
The steps of the devotees who come in the month of Savan, maya through you
Dressed in red cloth, Maya ji on your temples ||

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *