जैसो चटक मटक मेरो कान्हा

images 100

जैसो चटक मटक मेरो कान्हा

जैसो चटक मटक मेरो कान्हा,
वैसो ठाकुर दूजो नाहिं,

बलशाली असुरन सँघार्यो,
नाग कालिया पटक पछार्यो,
गोवर्धन अंगुरी पे धार्यो,
महिमा अपरंपार तबहुँ ये,
ग्वालन संग पिट जाय,
जैसो चटक मटक——।।

गर्व इंद्र को भंग करायो,
ब्रह्म मोह को दूर भगायो,
शिव जी ब्रज में दरसन पायो,
आदि अनंत अबिनाशी तबहुँ ये,
मधुबन धेनु चराय,
जैसो चटक मटक—–।।

काम कोटि शत् रूप लजायो,
ब्रज गोपिन संग रास रचायो,
लहरी जमुन तट धूम मचायो,
ऐसो छैल छबिलो तबहुँ ये,
माखन पे बिक जाय,
जैसो चटक मटक——-।।

Like Chatak Matak Mero Kanha:

Like my kanha katak matak,
Vaiso Thakur Dujo Nahi,

The mighty Asuran Sangharyo,
Nag Kaliya Patak Pacharyo,
Bear on Govardhan Anguri,
Glory is unparalleled then this,
Get beaten up with Gwalan
Like chutak matak——-..

Dissolve the proud Indra,
Drive away Brahma’s attachment,
Shiva ji found Darsan in Braj,
Aadi infinite indestructible then this,
Madhuban Dhenu Charai,
Like chutak matak—–..

Get the job done.
Raas Rachayo with Braj Gopin,
Lahiri Jamun beach make a splash,
This is such a trick, then I am here,
be sold on butter
Like chutak matak——–..

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *