महालक्ष्मी स्तोत्र

IMG 20220910 WA0136

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम:।
नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता:प्रणता:स्म ताम् ॥

तामग्निवर्णाम् तपसा ज्वलंतीम् वैरोचनी कर्मफलेषु जुष्टाम्।
दुर्गादेवीं शरणम् प्रपद्दे सुतरसि तरसे नम:॥

देवीं वाचम् जनयंतं देवास्ताम् विश्वरूपा: पशवो वदंति ।
सा नो मंद्रेषमूर्जं दुहानां धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥

कालरात्रि ब्रह्म सुताम् वैष्णवी स्कंदमातरम् ।
सरस्वती अदिति दक्ष दुहितर:नमाम: पावनां शिवाम् ॥

महालक्ष्मयै च विद्महे शर्वशक्तये च धीमहि ।
तन्नो देवी प्रचोदयात् ॥

नमो विराट स्वरूपिण्यै नम:सूत्रात्मकै ।
नमो अव्याकृतरूपिण्यै नम: श्री ब्रह्मरूपिणे ॥

यद्ग्यानाजगत्भाति रज्जु:सर्वस्त्रगादिवत् ।
यज्ग्यानालयमाप्नोति नुमस्तां भुवनेश्वरी ॥

नुमस्तत् पदलक्ष्यार्थाम् चिदेकशरूपणीम् ।
अखण्डानंदरूपाम् तां वेदतात्पर्य भूमिकाम् ॥

पंचकोशातिरिक्ताम् ताम् अवस्था त्रयसाक्षिणीम् ।
पुनस्तवं पद लक्ष्यार्थाम् प्रत्यागात्यस्वरूपणीम्॥

नम:प्रणवरूपायै नमो ह्रींकाररूपये ।
नाना मंत्रिकात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमो नम:॥

“Obeisances to goddess Mahadevi Shiva I always offer my obeisances to you”
We offer our respectful obeisances unto the auspicious nature of the universe.

That Vairochani, whose complexion was like fire, burning with austerities, was engaged in the fruits of her actions.
I take refuge in Durgadevi O daughter of Sutarasi I offer my respectful obeisances unto thee

The demigods, who give birth to the goddess of speech, call her Viśvarūpa, and the animals speak of her.
May that cow, who is milking the Mandraṣa-mūrja, be pleased with us.

Kālarātri was the daughter of Brahmā, and Vaiṣṇavī was the mother of Skanda.
I offer my respectful obeisances unto the goddess Sarasvatī, the daughter of Dakṣa.

We offer our respectful obeisances to Mahalakshmi and to the power of Lord Śiva.
May Goddess pray to us.

Obeisances to the Supreme Personality of Godhead, who is the embodiment of the Supreme Personality of Godhead.
Obeisances to You, whose form is unmanifest, and who assume the form of the Supreme Absolute Truth.

By knowledge of the Supreme Personality of Godhead, the universe appears to be like a rope, like a rope, like a string of weapons.
May the goddess of fortune, who obtains the abode of knowledge, be worshiped.

Num is the form of the Chidekasha, which means the target of the term.
That form of unbroken bliss is the role of the Vedas.

That state beyond the five cells is the witness of the three
Again Thy footsteps, for the purpose of attaining, return to form.

Obeisances to You, who are in the form of the oṁkāra, and who are in the form of the oṁkāra.
“Obeisances to Durgadevi embodying various mantras”

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *