सखी प्रकटे कृष्ण कन्हाई, गोकुल में बाजत बधाई

Screenshot 2022 09 03 11 25 05 692 com.facebook.katana

सखी प्रकटे कृष्ण कन्हाई, गोकुल में बाजत बधाई:

सखी प्रकटे कृष्ण कन्हाई,
गोकुल में बाजत बधाई,

कंचन कलश होम द्विज पूजा,
होत चन्दन भवन लिपाई,
गोकुल में बाजत बधाई,
सखी प्रकटे कृष्ण कन्हाई,

नन्द गावैं नाचें अन्न धन लुटावैं,
देखि यशुमति अति हरषाई,
गोकुल में बाजत बधाई,
सखी प्रकटे कृष्ण कन्हाई,

ग्वाल बाल सजि धजि संग गोपिन,
शुभ मंगल गीत गवाई,
गोकुल बाजत बधाई,
सखी प्रकटे कृष्ण कन्हाई,

धन्य धन्य गोकुल नर नारी,
हरि चरण कमल रज पाई,
गोकुल में बाजत बधाई,
सखी प्रकटे कृष्ण कन्हाई,

हरि दरसन देवन सब धाये,
सखी महिमा बरन न जाई,
गोकुल में बाजत बधाई,
सखी प्रकटे कृष्ण कन्हाई,
गोकुल में बाजत बधाई,

Sakhi manifested Krishna Kanhai, congratulations in Gokul:
Sakhi manifested Krishna Kanhai,
Congratulations in Gokul,
Kanchan Kalash Home Dwij Puja,
Hot Chandan Bhawan Lipai,
Congratulations in Gokul,
Sakhi manifested Krishna Kanhai,
Dance Nand Gain, loot food and money,
Look, Yashumati is very harsh,
Congratulations in Gokul,
Sakhi manifested Krishna Kanhai,
Gwal Bal Saji Dhaji Sang Agopin,
Shubh Mangal song sung,
Gokul Bajat Congratulations,
Sakhi manifested Krishna Kanhai,
Blessed Blessed Gokul Male Female,
Hari Charan Kamal Raja Pai,
Congratulations in Gokul,
Sakhi manifested Krishna Kanhai,
Hari Darsan Devan all dhaye,
Friend’s glory does not burn,
Greetings in Gokul,
Sakhi manifested Krishna Kanhai,
Greetings in Gokul,

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *