तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली


ॐ तुलस्यै नमः

ॐ पावन्यै नमः

ॐ पूज्यायै नमः

ॐ वृन्दावननिवासिन्यै नमः

ॐ ज्ञानदात्र्यै नमः

ॐ ज्ञानमय्य नमः

ॐ निर्मलायै नमः

ॐ सर्वपूजितायै नमः

ॐ सत्यै नमः

ॐ पतिव्रतायै नमः

ॐ वृन्दायै नमः

ॐ क्षीराब्धिमथनोद्भवायै नमः

ॐ कृष्णवर्णाय नमः

ॐ रोगहन्त्र्यै नमः

ॐ त्रिवर्णायै नमः

ॐ सर्वकामदाय नमः

ॐ लक्ष्मीसख्यै नमः

ॐ नित्यशुद्धाय नमः

ॐ सुदत्यै नमः

ॐ भूमिपावन्यै नमः

ॐ हरिध्यानैकनिरताय नमः

ॐ हरिपादकृतालयायै नमः

ॐ पवित्ररूपिण्य नमः

ॐ धन्यायै नमः

ॐ सुगन्धिन्यै नमः

ॐ अमृतोद्भवायै नमः

ॐ सुरूपारोग्यदायै नमः

ॐ तुष्टायै नमः

ॐ शक्तित्रितयरूपिण्यै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ देवर्षिसंस्तुत्यायै नमः

ॐ कान्तायै नमः

ॐ विष्णुमनःप्रियायै नमः

ॐ भूतवेतालभीतिघ्न्यै नमः

ॐ महापातकनाशिन्यै नमः

ॐ मनोरथप्रदायै नमः

ॐ मेधायै नमः

ॐ कान्त्यै नमः

ॐ विजयदायिन्यै नमः

ॐ शंखचक्रगदा पद्मधारिण्यै नमः

ॐ कामरूपिण्यै नमः

ॐ अपवर्गप्रदायै नमः

ॐ श्यामायै नमः

ॐ कृशमध्यायै नमः

ॐ सुकेशिन्यै नमः

ॐ वैकुण्ठवासिन्यै नमः

ॐ नन्दायै नमः

ॐ बिंबोष्ठ्यै नमः

ॐ कोकिलस्वनायै नमः

ॐ कपिलायै नमः

ॐ निम्नगाजन्मभूम्य नमः

ॐ आयुष्यदायिन्यै नमः

ॐ वनरूपायै नमः

ॐ दुःखनाशिन्यै नमः

ॐ अविकारायै नमः

ॐ चतुर्भुजायै नमः

ॐ गरुत्मद्वाहनायै नमः

ॐ शान्तायै नमः

ॐ दान्तायै नमः

ॐ विघ्ननिवारिण्यै नमः

ॐ विष्णुमूलिकायै नमः

ॐ पुष्टायै नमः

ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नमः

ॐ महाशक्त्यै नमः

ॐ र्महामायायै नमः

ॐ लक्ष्मीवाणीसुपूजितायै नमः

ॐ सुमंगल्यर्चनप्रीतायै नमः

ॐ सौमङ्गल्यविवर्धिन्यै नमः

ॐ चातुर्मासोत्सवाराध्यायै नमः

ॐ विष्णुसान्निध्यदायिन्यै नमः

ॐ उत्तानद्वादशीपूज्यायै नमः

ॐ सर्वदेवप्रपूजिताय नमः

ॐ गोपीरतिप्रदायै नमः

ॐ नित्यायै नमः

ॐ निर्गुणायै नमः

ॐ पार्वतीप्रियायै नमः

ॐ अपमृत्युहरायै नमः

ॐ राधाप्रियायै नमः

ॐ मृगविलोचनायै नमः

ॐ अम्लानायै नमः

ॐ हंसगमनायै नमः

ॐ कमलासनवन्दितायै नमः

ॐ भूलोकवासिन्यै नमः

ॐ शुद्धायै नमः

ॐ रामकृष्णादिपूजितायै नमः

ॐ सीतापूज्यायै नमः

ॐ राममनःप्रियायै नमः

ॐ नन्दनसंस्थितायै नमः

ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः

ॐ मुक्तायै नमः

ॐ लोकसृष्टिविधायिन्यै नमः

ॐ प्रातर्दृश्यायै नमः

ॐ ग्लानिहन्त्र्यै नमः

ॐ वैष्णव्यै नमः

ॐ सर्वसिद्धिदायै नमः

ॐ नारायण्यै नमः

ॐ सन्ततिदायै नमः

ॐ मूलमृद्धारिपावन्य नमः

ॐ अशोकवनिकासंस्थायै नमः

ॐ सीताध्यातायै नमः

ॐ निराश्रयायै नमः

ॐ गोमतीसरयूतीररोपितायै नमः

ॐ कुटिलालकायै नमः

ॐ अपात्रभक्ष्यपापघ्न्यै नमः

ॐ दानतोयविशुद्धिदायै नमः

ॐ श्रुतिधारणसुप्रीतायै नमः

ॐ शुभायै नमः

ॐ सर्वेष्टदायिन्यै नमः
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹ॐ Tulasyai Namah

ॐ Pavanyai Namah

ॐ Poojyaayai Namah

ॐ Vrindavan-nivasini-namah

ॐ Jnanadatryai Namah

ॐ Jnanamaya Namah

ॐ Nirmalaai Namah

ॐ Sarvapoojitayai Namah

ॐ Satyai Namah

ॐ Pativratayai Namah

ॐ Vrindayai Namah

ॐ Kshirabdhimathanodbhavayai Namah

ॐ Krishnavarnaya Namah

ॐ Rogahantryai Namah

ॐ Trivarnayai Namah

ॐ Sarvakamadaya Namah

ॐ Lakshmisakhyai Namah

ॐ Nityashuddhaaya Namah

ॐ Sudatyai Namah

ॐ Bhumipavanyai Namah

ॐ Haridhyanaikanirataya namaḥ

ॐ Haripadakritalayai Namah

ॐ Pavitrarupinya Namah

ॐ Dhanyai Namah

ॐ Sugandhinyai Namah

ॐ Amritodbhavayai Namah

ॐ Suruparogyadayai Namah

ॐ Tushtayai Namah

ॐ Shaktitritayarupinyai Namah

ॐ Devi Namah

ॐ Devarshisanstutyai Namah

ॐ Kantayai Namah

ॐ Vishnumanapriyayai Namah

ॐ Bhutavetalabhitighnyai Namah

ॐ Mahapatakanashini Namah

ॐ Manorathapradayai Namah

ॐ Medhaayai Namah

ॐ Kantyai Namah

ॐ Vijayadayini Namah

ॐ Shankhachakragada Padmadharini Namah

ॐ Kamarupinyai Namah

ॐ Apavargapradayai Namah

ॐ Shyamaayai Namah

ॐ Krishamadhyai Namah

ॐ Sukeshinyai Namah

ॐ Vaikunthavasini Namah

ॐ Nanda-Namah

ॐ Bimboshthyai Namah

ॐ Kokilasvanaayai Namah

ॐ Kapilayai Namah

ॐ Nimnagajanmabhumya Namah

ॐ Ayushyadayini Namah

ॐ Vanarupayai Namah

ॐ Dukhnashinyai Namah

ॐ Avikarayai Namah

ॐ Chaturbhujaai Namah

ॐ Garutmadvahanayai Namah

ॐ Shantayai Namah

ॐ Dantayai Namah

ॐ Vighnanivarinyai Namah

ॐ Vishnumoolikaai Namah

ॐ Pushtayai Namah

ॐ Trivargaphaladayini Namah

ॐ Mahashaktyai Namah

ॐ rmahamayai namaḥ

ॐ Lakshmivanisupoojitayai Namah

ॐ Sumangalyarcanapreetayai Namah

ॐ Saumangalyavivardhinyai Namah

ॐ Chaturmasotsavaradhyayai Namah

ॐ Vishnusannidhyadayini Namah

ॐ Uttanadvadashipoojyaayai Namah

ॐ Sarvadevaprapoojitaya Namah

ॐ Gopiratipradayai Namah

ॐ Nityayai Namah

ॐ Nirgunayai Namah

ॐ Parvatipriyayai Namah

ॐ Apamrityuharayai Namah

ॐ Radhapriyayai Namah

ॐ Mrigavilochanaayai Namah

ॐ Amlanai Namah

ॐ Hansagamanayai Namah

ॐ Kamalasanavanditaayai Namah

ॐ Bhulokavasini Namah

ॐ Shuddhaayai Namah

ॐ Ramakrishnaadipoojitayai Namah

ॐ Sitapoojyaayai Namah

ॐ Ramamanahpriyayai Namah

ॐ Nandanasansthitaayai Namah

ॐ Sarvatirthamayai Namah

ॐ Muktaai Namah

ॐ Lokasrishtividhayini Namah

ॐ Pratardrishyai Namah

ॐ Glanihantryai Namah

ॐ Vaishnavyai Namah

ॐ Sarvasiddhidayai Namah

ॐ Narayanaayai Namah

ॐ Santatidayai Namah

ॐ Moolmriddhaaripavanyaya Namah

ॐ Ashokavanikasansthayai Namah

ॐ Sita-adhyatayai namaḥ

ॐ Nirashrayai Namah

ॐ Gomatisarayutiraropitayai Namah

ॐ Kutilalakayai Namah

ॐ Apatrabhakshyapapaghnyai Namah

ॐ Danatoyavishuddhidayai Namah

ॐ Shrutidharanasupritayai Namah

ॐ Shubhayai Namah

ॐ Sarveshtadayini Namah 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *