तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली


ॐ तुलस्यै नमः

ॐ पावन्यै नमः

ॐ पूज्यायै नमः

ॐ वृन्दावननिवासिन्यै नमः

ॐ ज्ञानदात्र्यै नमः

ॐ ज्ञानमय्य नमः

ॐ निर्मलायै नमः

ॐ सर्वपूजितायै नमः

ॐ सत्यै नमः

ॐ पतिव्रतायै नमः

ॐ वृन्दायै नमः

ॐ क्षीराब्धिमथनोद्भवायै नमः

ॐ कृष्णवर्णाय नमः

ॐ रोगहन्त्र्यै नमः

ॐ त्रिवर्णायै नमः

ॐ सर्वकामदाय नमः

ॐ लक्ष्मीसख्यै नमः

ॐ नित्यशुद्धाय नमः

ॐ सुदत्यै नमः

ॐ भूमिपावन्यै नमः

ॐ हरिध्यानैकनिरताय नमः

ॐ हरिपादकृतालयायै नमः

ॐ पवित्ररूपिण्य नमः

ॐ धन्यायै नमः

ॐ सुगन्धिन्यै नमः

ॐ अमृतोद्भवायै नमः

ॐ सुरूपारोग्यदायै नमः

ॐ तुष्टायै नमः

ॐ शक्तित्रितयरूपिण्यै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ देवर्षिसंस्तुत्यायै नमः

ॐ कान्तायै नमः

ॐ विष्णुमनःप्रियायै नमः

ॐ भूतवेतालभीतिघ्न्यै नमः

ॐ महापातकनाशिन्यै नमः

ॐ मनोरथप्रदायै नमः

ॐ मेधायै नमः

ॐ कान्त्यै नमः

ॐ विजयदायिन्यै नमः

ॐ शंखचक्रगदा पद्मधारिण्यै नमः

ॐ कामरूपिण्यै नमः

ॐ अपवर्गप्रदायै नमः

ॐ श्यामायै नमः

ॐ कृशमध्यायै नमः

ॐ सुकेशिन्यै नमः

ॐ वैकुण्ठवासिन्यै नमः

ॐ नन्दायै नमः

ॐ बिंबोष्ठ्यै नमः

ॐ कोकिलस्वनायै नमः

ॐ कपिलायै नमः

ॐ निम्नगाजन्मभूम्य नमः

ॐ आयुष्यदायिन्यै नमः

ॐ वनरूपायै नमः

ॐ दुःखनाशिन्यै नमः

ॐ अविकारायै नमः

ॐ चतुर्भुजायै नमः

ॐ गरुत्मद्वाहनायै नमः

ॐ शान्तायै नमः

ॐ दान्तायै नमः

ॐ विघ्ननिवारिण्यै नमः

ॐ विष्णुमूलिकायै नमः

ॐ पुष्टायै नमः

ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नमः

ॐ महाशक्त्यै नमः

ॐ र्महामायायै नमः

ॐ लक्ष्मीवाणीसुपूजितायै नमः

ॐ सुमंगल्यर्चनप्रीतायै नमः

ॐ सौमङ्गल्यविवर्धिन्यै नमः

ॐ चातुर्मासोत्सवाराध्यायै नमः

ॐ विष्णुसान्निध्यदायिन्यै नमः

ॐ उत्तानद्वादशीपूज्यायै नमः

ॐ सर्वदेवप्रपूजिताय नमः

ॐ गोपीरतिप्रदायै नमः

ॐ नित्यायै नमः

ॐ निर्गुणायै नमः

ॐ पार्वतीप्रियायै नमः

ॐ अपमृत्युहरायै नमः

ॐ राधाप्रियायै नमः

ॐ मृगविलोचनायै नमः

ॐ अम्लानायै नमः

ॐ हंसगमनायै नमः

ॐ कमलासनवन्दितायै नमः

ॐ भूलोकवासिन्यै नमः

ॐ शुद्धायै नमः

ॐ रामकृष्णादिपूजितायै नमः

ॐ सीतापूज्यायै नमः

ॐ राममनःप्रियायै नमः

ॐ नन्दनसंस्थितायै नमः

ॐ सर्वतीर्थमय्यै नमः

ॐ मुक्तायै नमः

ॐ लोकसृष्टिविधायिन्यै नमः

ॐ प्रातर्दृश्यायै नमः

ॐ ग्लानिहन्त्र्यै नमः

ॐ वैष्णव्यै नमः

ॐ सर्वसिद्धिदायै नमः

ॐ नारायण्यै नमः

ॐ सन्ततिदायै नमः

ॐ मूलमृद्धारिपावन्य नमः

ॐ अशोकवनिकासंस्थायै नमः

ॐ सीताध्यातायै नमः

ॐ निराश्रयायै नमः

ॐ गोमतीसरयूतीररोपितायै नमः

ॐ कुटिलालकायै नमः

ॐ अपात्रभक्ष्यपापघ्न्यै नमः

ॐ दानतोयविशुद्धिदायै नमः

ॐ श्रुतिधारणसुप्रीतायै नमः

ॐ शुभायै नमः

ॐ सर्वेष्टदायिन्यै नमः
🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹ॐ Tulasyai Namah

ॐ Pavanyai Namah

ॐ Poojyaayai Namah

ॐ Vrindavan-nivasini-namah

ॐ Jnanadatryai Namah

ॐ Jnanamaya Namah

ॐ Nirmalaai Namah

ॐ Sarvapoojitayai Namah

ॐ Satyai Namah

ॐ Pativratayai Namah

ॐ Vrindayai Namah

ॐ Kshirabdhimathanodbhavayai Namah

ॐ Krishnavarnaya Namah

ॐ Rogahantryai Namah

ॐ Trivarnayai Namah

ॐ Sarvakamadaya Namah

ॐ Lakshmisakhyai Namah

ॐ Nityashuddhaaya Namah

ॐ Sudatyai Namah

ॐ Bhumipavanyai Namah

ॐ Haridhyanaikanirataya namaḥ

ॐ Haripadakritalayai Namah

ॐ Pavitrarupinya Namah

ॐ Dhanyai Namah

ॐ Sugandhinyai Namah

ॐ Amritodbhavayai Namah

ॐ Suruparogyadayai Namah

ॐ Tushtayai Namah

ॐ Shaktitritayarupinyai Namah

ॐ Devi Namah

ॐ Devarshisanstutyai Namah

ॐ Kantayai Namah

ॐ Vishnumanapriyayai Namah

ॐ Bhutavetalabhitighnyai Namah

ॐ Mahapatakanashini Namah

ॐ Manorathapradayai Namah

ॐ Medhaayai Namah

ॐ Kantyai Namah

ॐ Vijayadayini Namah

ॐ Shankhachakragada Padmadharini Namah

ॐ Kamarupinyai Namah

ॐ Apavargapradayai Namah

ॐ Shyamaayai Namah

ॐ Krishamadhyai Namah

ॐ Sukeshinyai Namah

ॐ Vaikunthavasini Namah

ॐ Nanda-Namah

ॐ Bimboshthyai Namah

ॐ Kokilasvanaayai Namah

ॐ Kapilayai Namah

ॐ Nimnagajanmabhumya Namah

ॐ Ayushyadayini Namah

ॐ Vanarupayai Namah

ॐ Dukhnashinyai Namah

ॐ Avikarayai Namah

ॐ Chaturbhujaai Namah

ॐ Garutmadvahanayai Namah

ॐ Shantayai Namah

ॐ Dantayai Namah

ॐ Vighnanivarinyai Namah

ॐ Vishnumoolikaai Namah

ॐ Pushtayai Namah

ॐ Trivargaphaladayini Namah

ॐ Mahashaktyai Namah

ॐ rmahamayai namaḥ

ॐ Lakshmivanisupoojitayai Namah

ॐ Sumangalyarcanapreetayai Namah

ॐ Saumangalyavivardhinyai Namah

ॐ Chaturmasotsavaradhyayai Namah

ॐ Vishnusannidhyadayini Namah

ॐ Uttanadvadashipoojyaayai Namah

ॐ Sarvadevaprapoojitaya Namah

ॐ Gopiratipradayai Namah

ॐ Nityayai Namah

ॐ Nirgunayai Namah

ॐ Parvatipriyayai Namah

ॐ Apamrityuharayai Namah

ॐ Radhapriyayai Namah

ॐ Mrigavilochanaayai Namah

ॐ Amlanai Namah

ॐ Hansagamanayai Namah

ॐ Kamalasanavanditaayai Namah

ॐ Bhulokavasini Namah

ॐ Shuddhaayai Namah

ॐ Ramakrishnaadipoojitayai Namah

ॐ Sitapoojyaayai Namah

ॐ Ramamanahpriyayai Namah

ॐ Nandanasansthitaayai Namah

ॐ Sarvatirthamayai Namah

ॐ Muktaai Namah

ॐ Lokasrishtividhayini Namah

ॐ Pratardrishyai Namah

ॐ Glanihantryai Namah

ॐ Vaishnavyai Namah

ॐ Sarvasiddhidayai Namah

ॐ Narayanaayai Namah

ॐ Santatidayai Namah

ॐ Moolmriddhaaripavanyaya Namah

ॐ Ashokavanikasansthayai Namah

ॐ Sita-adhyatayai namaḥ

ॐ Nirashrayai Namah

ॐ Gomatisarayutiraropitayai Namah

ॐ Kutilalakayai Namah

ॐ Apatrabhakshyapapaghnyai Namah

ॐ Danatoyavishuddhidayai Namah

ॐ Shrutidharanasupritayai Namah

ॐ Shubhayai Namah

ॐ Sarveshtadayini Namah 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on vk
Share on tumblr
Share on mix
Share on pocket
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *