अष्टाक्षर श्रीराममन्त्रस्तोत्रम्

श्रीरामः शरणं मम।
लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।।

स सर्वं सिद्धिमासाद्य ह्यन्ते रामपदं व्रजेत्।
चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामःशरणं मम।।१।।

विश्वस्य चात्मनोनित्यं पारतन्त्र्यं विचिन्त्य च।
चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामःशरणं मम।।२।।

अचिन्त्योऽपि शरीरादेः स्वातन्त्र्येनैव विद्यते।
चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामःशरणं मम।।३।।

आत्माधारं स्वतन्त्रं च सर्वशक्तिं विचिन्त्य च।
चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामःशरणं मम।।४।।

नित्यात्म गुण संयुक्तो नित्यात्मतनुमण्डितः।
नित्यात्मकेलिनिरतः श्रीरामःशरणं मम।।५।।

गुणलीलास्वरूपैश्च मितिर्यस्य न विद्यते।
अतोवाङ्मनसा वेद्यः श्रीरामःशरणं मम।।६।।

कर्ता सर्वस्य जगतो भर्ता सर्वस्य सर्वगः।
आहर्ता कार्य जातस्य श्रीरामःशरणं मम।।७।।

वासुदेवादिमूर्तीनां चतुर्णां कारणं परम्।
चतुर्विंशति मूर्तीनां श्रीरामःशरणं मम।।८।।

नित्यमुक्तजनैर्जुष्टो निविष्टः परमे पदे।
पदं परमभक्तानां श्रीरामः शरणं मम।।९।।

महदादिस्वरूपेण संस्थितः प्राकृते पदे।
ब्रह्मादिदेवरूपैश्च श्रीरामः शरणं मम।।१०।।

मन्वादिनृपरूपेण श्रुतिमार्गं बिभर्तियः।
याःप्राकृत स्वरूपेण श्रीरामःशरणं मम।।११।।

ऋषिरूपेण यो देवो वन्यवृत्तिमपालयत्।
योऽन्तरात्मा च सर्वेषां श्रीरामःशरणं मम।।१२।।

योऽसौ सर्वतनुः सर्वः सर्वनामा सनातनः।
आस्थितः सर्वभावेषु श्रीरामःशरणं मम।।१३।।

बहिर्मत्स्यादिरूपेण सद्धर्ममनुपालयन्।
परिपाति जनान्दीनान् श्रीरामःशरणं मम।।१४।।

यश्चात्मानं पृथक्कृत्य भावेन पुरुषोत्तमः।
आर्चायामास्थितो देवः श्रीरामःशरणं मम।।१५।।

अर्चावतार रूपेण दर्शनस्पर्शनादिभिः।
दीनानुद्धरते योऽसौ श्रीरामःशरणं मम।।१६।।

कौशल्या शुक्तिसञ्जातो जानकी कण्ठभूषणः।
मुक्ताफलसमो योऽसौ श्रीरामःशरणं मम।।१७।।

विश्वामित्रमखत्राता ताडकागतिदायकः।
अहल्याशाप शमनः श्रीरामःशरणं मम।।१८।।

पिनाकभञ्जनः श्रीमान् जानकीप्रेमपालकः।
जामदग्न्यप्रतापघ्नः श्रीरामःशरणं मम।।१९।।

राज्याभिषेकसंहृष्टः कैकेयी वचनात्पुनः।
पित्रदत्तवनक्रीडः श्रीरामःशरणं मम।।२०।।

जटाचीरधरोधन्वी जानकीलक्ष्मणान्वितः।
चित्रकूटकृतावासः श्रीरामःशरणं मम।।२१।।

महापञ्चवटीलीला सञ्जातपरमोत्सवः।
दण्डकारण्य सञ्चारी श्रीरामःशरणं मम।।२२।।

खरदूषणविच्छेदी दुष्टराक्षस भञ्जनः।
हृतशूर्पनखाशोभः श्रीरामःशरणं मम।।२३।।

मायामृग विभेत्ता च हृतसीतानुतापकृत्।
जानकीविरहाक्रोशी श्रीरामःशरणं मम।।२४।।

लक्ष्मणानुचरोधन्वी लोकयात्रविडम्बकृत्।
पम्पातीर कृतान्वेषः श्रीरामःशरणं मम।।२५।।

जटायुगति दाता च कबन्धगतिदायकः।
हनुमत्कृतसाहित्य श्रीरामःशरणं मम।।२६।।

सुग्रीवराज्यदः श्रीशो बालिनिग्रह कारकः।
अङ्गदाश्वासनकरः श्रीरामःशरणं मम।।२७।।

सीतान्वेषणनिर्मुक्त हनुमत्प्रमुखव्रजः।
मुद्रानिवेशितबलः श्रीरामःशरणं मम।।२८।।
हेलोत्तरितपाथोधिर्बलनिर्धूतराक्षसः।
लङ्कादाहकरो धीरः श्रीरामःशरणं मम।।२९।।
रोषसम्बद्धपाथोधिर्लङ्काप्रासादरोधकः।
रावणादिप्रभेत्ता च श्रीरामःशरणं मम।।३०।।

जानकी जीवनत्राता विभीषणसमृद्धिदः।
पुष्पकारोहणासक्तः श्रीरामःशरणं मम।।३१।।

राज्यसिंहासनारूढः कौशल्यानन्दवर्द्धनः।
नामनिर्धूतनिरयः श्रीरामःशरणं मम।।३२।।

यज्ञकर्ता यज्ञभोक्ता यज्ञभर्तामहेश्वरः।
अयोध्यामुक्तिदः शास्ता श्रीरामःशरणं मम।।३३।।

प्रपठेद्यः शुभं स्तोत्रं मुच्येत भवबन्धनात्।
मन्त्रश्चाष्टाक्षरो देवः श्रीरामःशरणं मम।।३४।।

प्रपन्न सर्वधर्मेभ्योः मामेकं शरणं गतः।
पठेन्निदं मम स्तोत्रं मुच्यते भव बन्धनात्।।३५।।

।। इति बृहद ब्रह्मसंहितान्तर्गतं अष्टाक्षर श्रीराममन्त्रस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।।

श्री रामाय नमःSri Rama is my refuge. The beginning of Lakshmi Nath and the middle of Nath Yamuna. I salute the tradition of teachers up to our teacher.

He will attain all perfection and at last attain the abode of Rama One should always meditate with his mind on Sri Rama, my refuge.

And contemplating the eternal transcendence of the universe and the Self. Let him always meditate with his mind on Sri Rama, my refuge.

Even the unthinkable exists independently of body and other things. Let him always meditate with his mind on Sri Rama, my refuge.

Thinking of the Self-based and independent omnipotence. One should always meditate with his mind on Sri Rama, my refuge.

The eternal Self is united with the modes and is adorned with the body of the Eternal Self. Sri Rama, engaged in eternal play, is my refuge.

and who has no friend by the forms of virtue and pastime. Therefore Sri Rama, knowable by speech and mind, is my refuge.

The doer of all the worlds, the husband of all, the omnipresent. Sri Rama is my refuge when I am born to be the bearer of the work.

The supreme cause of the four idols, such as Vasudeva. Sri Rama is my refuge among the twenty-four idols.

Eternally endowed with liberated people, he entered the supreme stage. The abode of the supreme devotees is Sri Rama my refuge.

He is situated in the form of the great and others in the ordinary stage. Sri Rama in the form of Brahma and other gods is my refuge.

They carry the path of hearing in the form of kings like Manu. whose natural form is Sri Rama my refuge.

The god who, in the form of a sage, maintained the wildlife. He who is the innermost Self of all is Sri Rama my refuge.

Who is that all-pervading, all-pervading, all-named, eternal. Sri Rama, dwelling in all beings, is my refuge.

Following the Saddharma in the form of outward fish and others. Sri Rama protects the poor people I take refuge in him.

And he who separates himself by being the Supreme Person. Lord Sri Rama who is engaged in worship is my refuge.

By seeing, touching and so on in the form of an incarnation of worship. That Sri Rama who rescues the poor is my refuge.

Janaki, born of Kausalya and Shukti, is the ornament of her neck. That Sri Rama who is equal to the pearl fruit is my refuge.

He saved Vishvamitra from the sacrifice and gave him the movement of Tadaka. Sri Rama, the dispeller of the curse of Ahalya, is my refuge.

He is the destroyer of Pinaka and the prosperous protector of Janaki’s love Sri Rama, the destroyer of the glory of Jamadagni, is my refuge.

Kaikeyi was delighted at the coronation and again at his words. Sri Rama, the forest game given to me by my father, is my refuge.

He was wearing matted hair and bark and was accompanied by Janaki and Lakshmana Sri Rama who has made his abode on Chitrakuta is my refuge.

The great Panchavati Lila is a supreme festival. Sri Rama, the wanderer of the Dandaka forest, is my refuge.

He breaks the evil demon Kharadusana Sri Rama, the beauty of the sword and nail taken away, is my refuge.

He is a deer of illusion and a frightener and he regrets the abduction of Sita Sri Rama, crying for the separation of Janaki, is my refuge.

She followed Lakshmana and mocked the journey of the world. I have sought the banks of Pampa and Sri Rama is my refuge.

He gives the movement of the matted hair and the movement of the trunk. Sri Rama, the literature composed by Hanuman, is my refuge.

He gave the kingdom to Sugriva and restrained Bali Sri Rama who comforts Angada is my refuge.

Vraja led by Hanuman was freed from the search for Sita Sri Rama, the strength enshrined in the seal, is my refuge. The demon was driven away by the force of the path crossed by Helo. The steadfast Sri Rama who burnt Lanka is my refuge. The path-breaker in anger blocks the palace of Lanka. Sri Rama, the destroyer of Ravana and others, is my refuge.

Janaki is the savior of life and the giver of prosperity to Vibhishana Sri Rama, attached to climbing flowers, is my refuge.

He ascended the throne of the kingdom and enhanced the joy of Kausalya Name-washed hell Sri Rama is my refuge.

He is the performer of sacrifices, the enjoyer of sacrifices, the master of sacrifices, and the great Lord. Sri Rama the ruler who gives liberation to Ayodhya is my refuge.

He who recites this auspicious stotra is freed from the bondage of this world. The eight-syllable mantra is the god Sri Rama and I take refuge in him.

Surrendered to all religions, he has taken refuge in Me alone. One who recites this stotra of mine is freed from the bondage of being.

।। This is the complete eight-syllable Sri Rama Mantra Stotra contained in the Brihad Brahma Samhita.

Ome Sri Ramaya

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *