पितृ दोष निवारण स्तोत्र ।।

अर्चितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्।
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्।।

इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा।
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्।।

मन्वादीनां च नेतार: सूर्याचन्दमसोस्तथा।
तान् नमस्यामहं सर्वान् पितृनप्युदधावपि।।

नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा।
द्यावापृथिवोव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि:।।

देवर्षीणां जनितृंश्च सर्वलोकनमस्कृतान्।
अक्षय्यस्य सदा दातृन् नमस्येहं कृताञ्जलि:।।

प्रजापते: कश्पाय सोमाय वरुणाय च।
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि:।।

नमो गणेभ्य: सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु।
स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे।।

सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा।
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्।।

अग्रिरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनहम्।
अग्रीषोममयं विश्वं यत एतदशेषत:।।

ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्रिमूर्तय:।
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिण:।।

तेभ्योखिलेभ्यो योगिभ्य: पितृभ्यो यतामनस:।
नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुज।।

।। इति श्री पितृ दोष निवारण स्तोत्रं सम्पूर्ण: ।।They worshiped the immortal ancestors of glowing effulgence I always bow to those meditators with divine eyes.

and the leader of Indra and others, and of Daksha and Maricha. I offer my obeisances to those seven sages and others who bestow desires.

The leaders of the Manus and others are the Sun and the Moon I offer my obeisances to all those fathers and to the sea.

of the stars and planets, of the wind, of the fire, and of the sky. I offer my obeisances with folded hands to heaven and earth

and the fathers of the gods and sages, who are worshiped by all the worlds. I offer my obeisances with folded hands to those who always bestow inexhaustible gifts.

To Kashpa, the creator, to Soma and Varuna. I always offer my obeisances with folded hands to the masters of yoga.

“Obeisances to the seven hosts and also to the seven worlds I offer my obeisances to Svayambhuva, the Brahman, the eye of yoga.

and the hosts of the ancestors who hold the moon and the idols of yoga. In the same way I offer my obeisances to Soma the father of the worlds

I offer my obeisances to the forefathers and others in the form of fire From whom this entire universe consists of Agrishoma

But those who are in the effulgence and those who are the idols of the Moon and the Sun. They are also in the form of the universe and in the form of Brahman.

From all those yogis and forefathers, whose minds are controlled. Obeisances, obeisances, obeisances to you, O Svadhābhuja, may you be pleased with me.

।। This is the complete Sri Pitra Dosha Nivaran Stotram.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *