छ्ठी मनाओ सखी मंगल गाओ

छ्ठी मनाओ सखी मंगल गाओ।

घड़ी घड़ी लाला की छठी मनाओ साखी मंगल गाओ घड़ी घड़ी,,,
सखी जमुना जल से स्नान कराइओ गंगा जल से स्नान कारिईओ जमुना जी हो जाए हरी भरीछठी मनाओ,,,,,,
सखी केसर तिलक लगइयो सखी केसर तिलक लगइयो सब देखत रह जाए छठी मनाओ,,,,
साखी पीला पीतांबर पहनाईयो साखी पीला पीतांबर पहिनईयो काली कांबरिया उठाइयो एरी सखी छठी मनाओ,,,
मईया गोद मे लाला लिजो मैया गोद में लाला लीजो फिर छठी पुजवाइयो एरी सखी छठी मनाओ,,,
कांसे को बेला लाइयो कांसे को बेला लाइयो काजल पड़वाइयो एरी सखी छठी मनाओ,,,
फिर सुनंदा बुआ बुलवाइयो फिर सुनंदा बुआ बुलवाइयो फिर काजल लगवाइयो एरी सखी छठी मनाओ,,,,
सखी भोजन खूब बनवाइयो साखी भोजन खूब बनवैयो भंडारा खूब कराइयो एरी सखी छठी मनाओसखि मैया से नेक दिलवाइयो सखि मैया से नेक दिलवाइयो बाबा से बात करीईयो नोटो की बारिश करबाइयो एरी सखी छठी मनाओ,,Celebrate Chhathi, friend, sing auspicious songs.

Celebrate Lala’s Chhathi, every day, sing Sakhi Mangal, every day, Friend, take bath with Jamuna water, take bath with Ganga water, may Jamuna ji become green, celebrate Chhathi. Friend, apply saffron tilak. Friend, apply saffron tilak. Let everyone keep watching. Celebrate Chhathi. Friends, wear yellow yellow amber. Friends, wear yellow yellow amber and pick up black kambariya. Hey friends, celebrate Chhathi. Mother, take my son in my lap, mother, take my son in my lap and then worship Chhathi, my friend, celebrate Chhathi. Bring a bronze bell, bring a bronze bell, get kajal applied, my friend, celebrate Chhathi. Then call Sunanda Bua, then call Sunanda Bua, then apply kajal, oh friend, celebrate Chhathi. Friend, prepare a lot of food. Friend, prepare a lot of food. Make a lot of bhandara. Eri friend, celebrate Chhathi. Get good wishes from friend mother. Get good wishes from friend mother. Talk to Baba. Make it rain in notes. Eri friend, celebrate Chhathi.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *