काली नित्य सिद्धमाता चौंसठ योगिनी

१. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री काली नित्य सिद्धमाता स्वाहा।
२. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कपलिनी नागलक्ष्मी स्वाहा।
३. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुला देवी स्वर्णदेहा स्वाहा।
४. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुरुकुल्ला रसनाथा स्वाहा।
५. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री विरोधिनी विलासिनी स्वाहा।
६. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री विप्रचित्ता रक्तप्रिया स्वाहा।
७. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री उग्र रक्त भोग रूपा स्वाहा।
८. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री उग्रप्रभा शुक्रनाथा स्वाहा।
९. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री दीपा मुक्तिः रक्ता देहा स्वाहा।
१०. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नीला भुक्ति रक्त स्पर्शा स्वाहा।
११. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री घना महा जगदम्बा स्वाहा।
१२. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री बलाका काम सेविता स्वाहा।
१३. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातृ देवी आत्मविद्या स्वाहा।
१४. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मुद्रा पूर्णा रजतकृपा स्वाहा।
१५. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मिता तंत्र कौला दीक्षा स्वाहा।
१६. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा।

१७. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कामेश्वरी सर्वशक्ति स्वाहा।
१८. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री भगमालिनी तारिणी स्वाहा।
१९. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नित्यकलींना तंत्रार्पिता स्वाहा।
२०. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री भैरुण्ड तत्त्व उत्तमा स्वाहा।
२१. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री वह्निवासिनी शासिनि स्वाहा।
२२. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री महवज्रेश्वरी रक्त देवी स्वाहा।
२३. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री शिवदूती आदि शक्ति स्वाहा।
२४. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री त्वरिता ऊर्ध्वरेतादा स्वाहा।
२५. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुलसुंदरी कामिनी स्वाहा।
२६. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नीलपताका सिद्धिदा स्वाहा।
२७. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नित्य जनन स्वरूपिणी स्वाहा।
२८. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री विजया देवी वसुदा स्वाहा।
२९. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री सर्वमङ्गला तन्त्रदा स्वाहा।
३०. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री ज्वालामालिनी नागिनी स्वाहा।
३१. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री चित्रा देवी रक्तपुजा स्वाहा।
३२. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री ललिता कन्या शुक्रदा स्वाहा।

३३. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री डाकिनी मदसालिनी स्वाहा।
३४. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री राकिनी पापराशिनी स्वाहा।
३५. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री लाकिनी सर्वतन्त्रेसी स्वाहा।
३६. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री काकिनी नागनार्तिकी स्वाहा।
३७. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री शाकिनी मित्ररूपिणी स्वाहा।
३८. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री हाकिनी मनोहारिणी स्वाहा।
३९. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री तारा योग रक्ता पूर्णा स्वाहा।
४०. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री षोडशी लतिका देवी स्वाहा।
४१. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री भुवनेश्वरी मंत्रिणी स्वाहा।
४२. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री छिन्नमस्ता योनिवेगा स्वाहा।
४३. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री भैरवी सत्य सुकरिणी स्वाहा।
४४. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री धूमावती कुण्डलिनी स्वाहा।
४५. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री बगलामुखी गुरु मूर्ति स्वाहा।
४६. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातंगी कांटा युवती स्वाहा।
४७. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कमला शुक्ल संस्थिता स्वाहा।
४८. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री प्रकृति ब्रह्मेन्द्री देवी स्वाहा।

४९. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री गायत्री नित्यचित्रिणी स्वाहा।
५०. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री मोहिनी माता योगिनी स्वाहा।
५१. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री सरस्वती स्वर्गदेवी स्वाहा।
५२. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री अन्नपूर्णी शिवसंगी स्वाहा।
५३. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री नारसिंही वामदेवी स्वाहा।
५४. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री गंगा योनि स्वरूपिणी स्वाहा।
५५. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री अपराजिता समाप्तिदा स्वाहा।
५६. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री चामुंडा परि अंगनाथा स्वाहा।
५७. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री वाराही सत्येकाकिनी स्वाहा।
५८. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री कौमारी क्रिया शक्तिनि स्वाहा।
५९. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री इन्द्राणी मुक्ति नियन्त्रिणी स्वाहा।
६०. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री ब्रह्माणी आनन्दा मूर्ती स्वाहा।
६१. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री वैष्णवी सत्य रूपिणी स्वाहा।
६२. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री माहेश्वरी पराशक्ति स्वाहा।
६३. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री लक्ष्मी मनोरमायोनि स्वाहा।
६४. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्री दुर्गा सच्चिदानंद स्वाहा।

।। ॐ महादेव्यै नमो नमः ।।1. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Kali Nitya Siddhamata Svaha. 2. ॐ Aim Hrim Srim Sri Kapalini Nagalakshmi Svaha. 3. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Kula Devi Swarnadeha Svaha. 4. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Kurukulla Rasanatha Svaha. 5. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Virodhini Vilasini Svaha. 6. ॐ Aim Hrim Srim Sri Viprachitta Raktapriya Svaha. 7. ॐ Aim Hrim Srim Sri Ugra Rakta Bhoga Rupa Svaha. 8. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Ugraprabha Shukranatha Svaha. 9. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Deepa Muktih Rakta Deha Svaha. 10. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Blue Bhukti Red Touch Svaha. 11. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Ghana Maha Jagadamba Svaha. 12. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Balaka Kama Sevita Svaha. 13. Om Aim Hrim Shrim Sri Matru Devi Atmavidya Svaha. 14. ॐ Aim Hrim Srim Sri Mudra Purna Rajatakrupa Svaha. 15. ॐ Aim Hrim Shrim Shri Mita Tantra Kaula Initiation Svaha. 16. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Mahakali Siddheshwari Svaha.

17. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Kameswari Sarvashakti Svaha. 18. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Bhagamalini Tarini Svaha. 19. ॐ Aim Hrim Srim Sri Nityakalina Tantraarpita Svaha. 20. ॐ Aim Hrim Srim Sri Bhairunda Tattva Uttama Svaha. 21. ॐ Aim Hrim Srim Sri Vahnivasini Shasini Svaha. 22. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Mahavajreshwari Rakta Devi Svaha. 23. Om Aim Hrim Shrim Sri Shivadooti Adi Shakti Svaha. 24. ॐ Aim Hrim Srim Sri Tvarita Urdhvaretada Svaha. 25. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Kulasundari Kamini Svaha. 26. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Blue Flag Siddhida Svaha. 27. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Nitya Janana Swaroopini Svaha. 28. ॐ Aim Hrim Srim Sri Vijaya Devi Vasudeva Svaha. 29. ॐ Aim Hrim Srim Sri Sarvamangala Tantrada Svaha. 30. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Jwalamalini Nagini Svaha. 31. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Chitra Devi Rakta Puja Svaha. 32. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Lalita Kanya Shukrada Svaha.

33. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Dakini Madasalini Svaha. 34. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Rakini Paparashini Svaha. 35. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Lakini Sarvatantresi Svaha. 36. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Kakini Naganartiki Svaha. 37. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Shakini Mitrarupini Svaha. 38. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Hakini Manoharini Svaha. 39. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Tara Yoga Red Full Svaha. 40. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Sixteenth Latika Devi Svaha. 41. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Bhuvaneshwari Mantrini Svaha. 42. ॐ Aim Hrim Srim Sri Chhinnamasta Yonivega Svaha. 43. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Bhairavi Satya Sukarini Svaha. 44. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Dhumavati Kundalini Svaha. 45. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Bagalamukhi Guru Murti Svaha. 46. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Matangi Kanta Yuvati Svaha. 47. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Kamala Shukla Sansthitha Svaha. 48. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Prakriti Brahmendri Devi Svaha.

49. ॐ Aim Hrim Srim Sri Gayatri Nityachitrini Svaha. 50. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Mohini Mata Yogini Svaha. 51. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Saraswati Swargadevi Svaha. 52. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Annapurni Shivasangi Svaha. 53. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Narasimha Vamdevi Svaha. 54. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Ganga Yoni Swaroopini Svaha. 55. ॐ Aim Hrim Srim Sri Aparajita Samptida Svaha. 56. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Chamunda Pari Anganatha Svaha. 57. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Varaha Satyekakini Svaha. 58. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Kaumari Kriya Shaktini Svaha. 59. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Indrani Mukti Niyantrini Svaha. 60. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Brahmani Ananda Murti Svaha. 61. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Vaishnavi Satya Rupini Svaha. 62. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Maheshwari Parashakti Svaha. 63. ॐ Aim Hrim Srim Sri Lakshmi Manoramayoni Svaha. 64. ॐ Aim Hrim Shrim Sri Durga Sachchidanand Svaha.

।। Ome Mahadevyai Namo Namah ।।

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *